ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

                                                                                           И. А. Жогина жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдан 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, К. О. Осмоналиевдин сунушуна, И. А. Жогинанын арызына ылайык.

 1. Жогина Ильвира Алексеевна - Суу түрлөрүнүн спорту боюнча Республикалык атайын олимпиадага дайындоочу балдар жана өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалды.
 2. "Ынтымак" Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору К. О. Осмоналиев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин "Спорттун суу түрлөрү боюнча республикалык олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектептерин кайра уюштуруу жөнүндө" 2017-жылдын 28-мартындагы № 105-Н буйругу, К. О. Осмоналиевдин 2017-жылдын 29-майындагы сунушу жана И. А. Жогинанын 2017-жылдын 15-августундагы арызы.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                          О Жогиной И. А.

В соответствии с Положением "О Государтсвенном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, представления Осмоналиева К. О., заявления Жогиной И. А.

1. Жогина Ильвира Алексеевна назначена заместителем директора Специализированной детстко-юношеской школы олимпийского резерва "Ынтымак" с 15 августа 2017 года сроком на 2 года, освободив от ранее занимаемой должности директора Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Ынтымак" заключить Трудовой договор с Жогиной И. А. сроком на 2 года.

Основание: Приказ Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики "О реорганизации республиканских специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по видам спорта" от 28 марта 2017 года № 105-Н, представление Осмоналиева О. К. от 26 мая 2017 года и заявления Жогиной И. А. от 15 августа 2017 года.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

 

                                                                                      А.Б. Алымбеков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 20 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Алымбеков Айдар Бакытович штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 21-июлунан тартып Кыргыз Республикассынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз-ара ара аракеттенүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалды.

Негиз:статс-катчынын 2017-жылдын 21-июлундагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын чечими 2017-жылдын 5-июлундагы № 20 чечими.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                                 Об Алымбекове А.Б. 

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 21 июля 2017 года № 20, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительсве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и слуебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Алымбеков Айдар Бакытович назначен ведущим специалистом координации и взаимодействия по делам молодежи с 21 июля 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Основание: представление статс-секретаря от 21 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 21 июля 2017 года № 20.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                                               А.С. Бакасов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик (мындан-Мамагенттик) жөнүндө Жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-70-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругунун, А. С. Бакасовдун арызынан негизинде, Мамагенттиктин алдындагы Олимпиадалык резервдеги футбол боюнча республикалык адистештирилген балдар-уландар мектебинин директорунун орун басары-Бакасов Айбек Самарканович 2017-жылдн 17-июлунан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясына которуу жолу менен ээлеген кызматынан бошотулсун.

 1. Бакасов Айбек Самарканович-2017-жылдын 17-июлунан тартып Мамагенттиктин алдындагы Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары болуп дайындалды.
 2. Мамагенттиктин алдындагы олимпиадалык резервдеги футбол боюнча Республикалык адистештирилген балдар-уландар мектеби эрежеге ылайык, эсеп-кысапты толук жүргүзүлдү.
 3. Мамагентикттин алдындагы Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы А.С. Бакасов менен Эмгек келишими түзүлдү.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                               О Бакасове А. С.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статей 14, 70 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 6 января 2017 года № 5-Н, заявления Бакасова А.С., Бакасов Айбек Самарканович заместитель Республиканской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по футболу освобожден от занимаемой должности в порядке перевода в Дирекцию по неолимпийским видам спорта при Госагентстве с 17июля 2017 года.

 1. Бакасова Айбека Самарканович назначен заместителем директора Дирекции по неолимпийским видам спорта при Госагентстве с 17 июля 2017 года.
 2. Республиканской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва по футболу произведен окончательный расчет согласно Правилам.
 3. Дирекции по неолимпийским видам спорта при Госагентстве заключен Трудовой договор с Бакасовым А.С.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                                      З.Б. Иргебаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82 – беренесине ылайык, З. Б. Иргебаевдин арызынын негизинде.

 1. Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору Иргебаев Замир Байчороевич 2017-жылдын 13- июлунан тартып ээлеген кызматынан өз каалоосу менен бошотулду.
 2. Ысык – Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүмдөр мектеби эрежеге ылайык, толук эсеп  жүргүзүлдү.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                         Об Иргебаеве З. Б.

Согласно статье 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, заявления Иргебаева З. Б.

 1. Иргебаев Замир Байчороевич освобожден от занимаемой должности директора Иссык-Кульской областной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 13 июля 2017 года по собственному желанию.
 2. Иссык-Кульской областной Специализированной детско – юношеской школе олимпийского резерва произведен окончательный расчет согласно Правилам.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                                   А. Т. Абдымомунов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө» (мындан ары - Мамагенттик) Жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14, 55 – беренелерине жана А.Т. Абдымомуновдун арызынын негизинде.

 1. Абдымомунов Айбек Тынчылыкович – 2017-жылдын 17-июлунан тартып Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалды.
 2. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү А. Т. Абдымомунов менен эмгек келишим түзүлдү.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                           Об Абдымомунове А. Т.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее - Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики» (далее - Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьей 14, 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики и на основании заявления Абдымомунова А. Т.

 1. Абдымомунов Айбек Тынчылыкович назначен директором Иссык-Кульской областной Специализированной детско-юношеской школы олмпийского резерва с 17 июля 2017 года.
 2. Отделом правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства заключен Трудовой договор с Абдымомуновым А. Т.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                           Аскарбеков Марат Аскарбекович жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдан 5- июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык Аскарбеков Марат Аскарбекович – штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Спорттогу жогорку жетишкендиктерди анализдөө жана  өнүктүрүү бөлүмүнүн начальниги болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                  Об Аскарбекове Марате Аскарбековиче

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Аскарбеков Марат Аскарбекович назначен начальником отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию, освободив от ранее занимаемой должности ведущего специалиста отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                           Садырбекова Нурпери Садырбековна жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдан 5 – июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Садырбекова Нурпери Садырбековна штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017- жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                    О Садырбековой Нурпери Садырбековне

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Садырбекова Нурпери Садырбековна назначена главным специалистом отдела по связям с общественностью Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуовым.

                                                                           Турдалиева Инара Болотбековна жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017 – жылдан 5 – июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015 – жылдын 2 декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

Турдалиева Инара Болотбековна - штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин финансылык пландоо бөлүмүнүн адис кызмат ордунан бошотулуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин финансылык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси долуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                          О Турдалиевой Инаре Болотбековне

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Турдалиева Инара Болотбековна назначена главным специалистом отдела финансового планирования Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию освободив от ранее занимаемой должности специалиста отдела финансового планирования Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                          Усонбек уулу Жанарбек жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017 – жылдан 5 – июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Усонбек уулу Жанарбек - штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Коомчулук менен баланыш бөлүмүнүн жетектөөчү адис болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                                  Об Усонбек уулу Жанарбеке

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Усонбек уулу Жанарбек назначен ведущим специалистом отдела по связям с общественностью Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                            Салмурзаева Алия Ишеналевна жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдан 5-июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2 декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Салмурзаева Алия Ишеналевна - штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн адиси болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                        О Салмурзаевой  Алие Ишеналыевне

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Салмурзаева  Алия Ишеналыевна назначена специалистом отдела правовой экспертизы и управления персоналом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.

                                                                           Деникеев Наиль Ильдарович жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдан 5- июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Деникеев Наиль Ильдарович - штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Эл аралык жана тармактар аралык кызматташууну координациялоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                                   О Деникееве Наиле Ильдаровиче

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Деникееве Наиль Ильдарович назначен ведущим специалистом отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Основание: представление статс-секретаря от 10 июля 2017 года, решение конкурсной комиссии от 5 июля 2017 года № 18.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

                                                        Карыпбекова Бермет Майрамбековна жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиянын 2017-жылдан 5 – июлундагы № 18 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык ккызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2 декабрындагы № 819 токтому мененбекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс  өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык, Карыпбекова Бермет Майрамбековна - штаттык ыраттамага ылайык эмгек акы жана үч айлык сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин ички аудит секторунун жетекчөөчү адиси болуп дайындалды.

Негиз: статс – катчынын 2017-жылдын 10-июлдагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 5-июлундагы № 18 чечими

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду.

                                                            О Карыпбековой Бермет Майрамбековне

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 18, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года № 706, Карыпбекова Бермет Майрамбековна назначена ведущим специалистом сектора внутреннего аудита Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 10 июля 2017 года с окладом согласно штатному расписанию и трехмесячным испытательным сроком.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта К.М. Аманкуловым.