ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

А.И. Салмурзаева жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамьгаын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамалекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Салмурзаева Алия Ишеналыевна берген арызына ылайык 2018 — жылдын 8-январынан тартып ээлеген Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн адиси кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: А.И. Салмурзаеванын 2018-жылдьш 8-январьшдагы арызы.

О Салмурзаевой А.И.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности специалиста отдела правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства - Салмурзаеву Алию Ишеналыевну согласно поданному заявлению, с 8 января 2018 года.
 2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Салмурзаевой А.И. от 8 янвраря 2018 года.

В.Н. Березин жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренисине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары-Мамагенттик) Жобого ылайык,

 1. Березин Василий Николаевич - Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбачылык бөлүмү боюнча орун басары ээлеген кызмат ордунан өз калоосу менен 2018-жылдын 8-январынан тартып бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин алдындагы Кыргыз Республикасынын “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: В.Н. Березиндин 2018-жылдын 8-январындагы арызы.

О Березине В.Н.

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Г осударственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Березина Василия Николаевича - освободить от занимаемой должности заместителя директора по хозяйственной части специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве с 8 января 2018 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Кулук» Кыргызской Республики при Госагентстве .произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Березина В.Н. от 8 января 2018 года.

М.А. Бейшебаев жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамалекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Бейшебаев Миндибек Аттокурович берген арызына ылайык 2017 — жылдын 30-декабрынан тартып Талас облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальниги ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Талас облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальнигинин милдетин аткаруу башкармалыктын башкы адиси - Чоноралиев Эсентай Самидиновичке жүктөлсүн.
 3. Талас облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: М.А. Бейшебаевдин 2017-жылдын 30-декабрындагы арызы.

О Бейшебаеве М.А.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года№ 819,

 1. Освободить от занимаемой должности начальника Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Таласской области - Бейшебаева Миндибека Аттокуровича согласно поданному заявлению, с 30 декабря 2017 года.
 2. Исполнение обязанностей начальника Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Таласской области возложить на главного специалиста Управления - Чоноралиева Эсентай Самидиновича.
 3. Бухгалтерии Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Таласской области произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Бейшебаева М.А. от 30 декабря 2017 года.

 

Т.Б. Абдырахманов жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,

 1. Абдырахманов Талгат Бактыбековичтин берген арызына ылайык 2017-жылдын 25-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы адиси ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы бухгалтери акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Т.Б. Абдырахмановдун 2017-жылдын 22-декабрындагы арызы.

Об Абдырахманове Т.Б. 

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного специалиста отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Абдырахманова Талгата Бактыбековича согласно поданному заявлению, с 25 декабря 2017 года.
 2. Главному бухгалтеру Государственного агентства по делам

молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный   расчет в установленном

законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Абдырахманова Т.Б. от 22 декабря 2017 года.

Т.С. Шерботоев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 332-Н буйругуна ылайык,

 1. Шерботоев Тилек Сатыбаевич - Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин чарбачылык иштери боюнча директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 20-декабрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору Т.С. Шерботоев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Т.С. Шерботоевдин 2017-жылдын 18-декабрындагы арызы.

О Шерботоев Т.С.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 согласно статье 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 22 сентября 2017 года № 332-Н,

 1. Шерботоева Тилека Сатыбаевича — назначить заместителем директора по хозяйственной части Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 20 декабря 2017 года сроком на 2 года.
 2. Директору Чуйской областной специализированной детско- юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Шерботоевым Т.С. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора, курирующего данное направление.

Основание: заявление Шерботоева Т.С. от 18 декабря 2017 года.

 Ж.Ж. Жумабеков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюна мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 15-декабрындагы № 37 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

Жумабеков Жыргалбек Жумабекович - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана уч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 19-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун башкы адиси болуп дайындалсын.

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-декабрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 15-декабрындагы № 37 чечими.

О Жумабекове Ж.Ж.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года № 37,

в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской   Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

Назначить Жумабекова Жыргалбека Жумабековича - главным специалистом сектора государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 19 декабря 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 декабря 2017 года, решение конкурсной комиссии от 15 декабря 2017 года № 37.

З.Т. Талантбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюна мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 15-декабрындагы № 37 чечиминин негизинде, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

Талантбекова Зарина Талантбековна - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана уч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 19-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин финансылык пландоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалсын.  

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-декабрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жьшдын 15-декабрындагы № 37 чечими.

О Талантбековой З.Т.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года № 37, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

Назначить Талантбекову Зарину Талантбековну - ведущим специалистом отдела финансового планирования Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 19 декабря 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 декабря 2017 года, решение конкурсной комиссии от 15 декабря 2017 года № 37.

А.М. Жумакадырова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө» (мындан ары - Мамагенттик) Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 332-Н буйругуна ылайык

 1. Жумакадырова Алтынай Мамытовна - 2017-жылдын 12-декабрынан тартып Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп дайындалсын.
 2. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору У.О. Алиев, А.М. Жумакадырова менен эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: А.М. Жумакадырованын 2017-жылдын 1 1-декабрындагы арызы.

О Жумакадыровой А.М.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее Госагентство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 22 сентября 2017 года № 332-Н,

 1. Жумакадырову Алтынай Мамытовну - назначить главным бухгалтером Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 12 декабря 2017 года.
 2. Директору Нарынской областной специализированной детско- юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Жумакадыровой А.М.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора курирующего данное направление.

Основание: заявление Жумакадыровой А.N4. от 11 декабря 2017 года.                                                                               

М.И. Омуркулова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (мындн ары-Мамагенттик) жөнүндө жобого ылайык,

 1. Омуркулова Майрам Исатовна берген арызына ылайык 2017-жылдын 4-декабрынан тартып ээлеген мамлекеттин алдындагы “Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекеттик мекемесинин башкы бухгалтер кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Мамагеттиктин алдындагы “Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы” мамлекетик  мекемесинин бухгалтериясы Эрежеге ылайык, эсеп-касыпты толук жүргүзсүн.

Негиз: 2017-жылдын 1-декабрындагы М.И. Омуркулованын арызы.

Об Омуркуловой М.И.

В соответствии со ст. 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-госагенство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при Госагентстве – Омуркулову Майрам Исатовну согласно поданному заявлению, с 4 декабря 2017 года.
 2. Бухгалтерии Государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при Госагентстве произвести окончательный расчет согласно Правил.

Основание: Заявление Омуркуловой М.И. от 1 декабря 2017 года.

М.С. Асчекеева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Рекспубликасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 332-Н буйругуна ылайык,

 1. Ачекеев Мээрим Сталбековна – “Ынтымак” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп 2017-жылдын 4-декабрынан тартып дайындалсын.
 2. “Ынтымак” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору М.С. Ачекеева менен Эмгек келишими түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: М.С. Ачекееванын 2017-жылдын 27-ноябрындагы арызы.

Об Ачекеевой М.С.

В соответствий с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 согласно статье 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 22 сентября 2017 года № 332-Н,

 1. Ачекееву Мээрим Сталбековну – назначить главным бухгалтером Специализированной детско-югношеской школы олимпийского резерва “Ынтымак” с 4 декабря 2017 года.
 2. Директору Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва “Ынтымак” заключить трудовой договор с Ачекеевой М.С.
 3. Контроль за исполнением ностаящего приказа возложить на заместителя директора, курирующего данное направление.

Основание: заявление Ачекеевой М.С. от 27 ноября 2017 года.

И.З. Манапбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого ылайык,

 1. Манапбаев Искендер Замирбекович – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын орун басары спортуттук базанын башкаруучусу ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 5-декабрынан тартып бошотулсун.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын бухгалтериясы акыркы эсеп-касабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: И.З. Манапбаевдин 2017-жылдын 4-декабрындагы арызы.

О Манапбаеве И.З.

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Манапбаев Искендера Замирбековича – Освободить от занимаемой должности заместителя директора-управляющего спортивной базой Дирекции по олимпийским видам спорта Кыргызской Республики при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 5 декабря 2017 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Дирекции по олимпийским видам спорта Кыргызской Республики при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление И.З. Манапбаева от 4 декабря 2017 года.

Дайындоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары-Мамагенттик) ишин оптималдуу максатында, Мамагенттиктин 2017-жылдын 28-ноябрындагы № 390-Н буйругуна ылайык,

 1. Кийинки кайра өзгөрүп түзүүлөр болгонго чейин, начальниктин эмгек акысын сактоо менен төмөнкүлөр дайындылсын:
 • Карабеков Бакыт Эрмекович – Талас шаарынын жаштар иштери , дене тарбия жана спорт боюнча секторунун башчысы;
 • Таштемиров Азизбек Муратович – Кызыл-Кыя шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча секторунун башчысы;
 • Убаев Муратбек Алимбайевич –Сүлүктү шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча секторунун башчысы;
 1. Укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү буйруктун 1-пунктунда көрсөтүлгөн сектордун башчыларын ушул буйрук менен тааныштырсын.
 2. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамагенттиктин статс-катчысына жүктөлсүн.

О назначении

В целях оптимизации деятельности Государственного агентства по дела молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госагентство), согласно приказу Госагенства от 28 ноября 2017 года № 390-н

 1. назначить, с сохранением заработной платы начальника отдела до следующей реорганизации, следующих лиц:

-      Карабекова Бакыта Эрмековича – Заведующим сектором по делам молодежи, физической и спорта города Талас;

-      Таштемирова Азизбека Муратовича – Заведующим сектором по делам молодежи, физической культуры и спорта города Кызыл-Кия;

-      Убаева Муратбека Алимбева – заведующим сектором по делам молодежи, физической культуры и спорта города Сулюкта.

 1. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства: - ознакомить заведующих сектором указанных в пункте 1 с настоящим приказом.

3.            Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Госагентства.

Б.М. Анарбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын №819 токтому менен бекитилген”Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлееттик агенттиги жөнүндө” (мындан ары – Мамагенттик) Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 50Н буйрйгйна ылайык,

 1. Анарбаев Бердалы Мукашович – 2017-жылдын 27-ноябрынан тартып Жалал-Абад облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балджар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери болуп дайындалсын.
 2. Жалал-Абад облустук олимпиадалык резевдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору Д.А. Аттокуров Б.М. Анарбаев менен эмгек келишим түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону ушул багытты тескеген мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Б.М. Анарбаевтин 2017-жылдын 21-ноябрындагы арызы жана Жалал-Абад облустук ОРАБОМдун Д.А. Аттокуровдун 2017-жылдын 21-ноябрындагы сунушу.

                                                                                                             Об Анарбаеве Б.М.

В соответствий с Положением « о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее-Госагенство), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н,

 1. Анарбаева Бердалы Мукашовича – назначить главным бухгалтером Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 27 ноября 2017 года.
 2. Директору Жалал-Абадской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Анарбаевым Б.М.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора курирующего данное направление.

Основание: заявление Анарбаева Б.М. от 21 ноября 2017 года и представление директора Жалал-Абадской областной СДЮШОР Аттокурова Д.А.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-июлундагы № 414 “Мамлекеттик органдардын штаттык санын көбөйтүүгө мораторий киргизүү жөнүндө” токтомуна ылайык,  ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары – Мамагенттик) ишин оптималдаштыруу максатында, ваканттык административдик мамлекеттик кызмат орундар он эки айдан ашык ээленбегендигин эске алып,

 1. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча аймактык органдарда төмөнкүдөй административдик мамлекеттик кызмат орундар кыскартылсын:

- Чүй облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын адиси – 1 бирдик;

- Талас облусунун  жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын адиси – 1 бирдик;

- Талас шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси – 1 бирдик;

- Кызыл-Кыя шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн башкы адиси – 1 бирдик;

- Сүлүктү шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси – 1 бирдик;

 1. Төмөндөгүлөр кайра өзгөртүлүп аталышсын:

- Талас шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмү   Талас шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча сектору;

- Кызыл-Кыя шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмү Кызыл-Кыя шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча сектору;

- Сүлүктү шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмү  Сүлүктү шаарынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча сектору.

 1. 1, 2-пункттарда көрсөтүлгөн жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча аймактык органдардын начальниктери:

- өз чечимдерин ушул буйрукка ылайык келтиришсин;

-  ушул буйруктан келип чыккан бардык чараларды көрүшсүн.

 1. Мамагенттиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү белгиленген тартипте төмөндөгүлөрдү бекитүүгө киргизсин:

-  жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча аймактык органдардын штаттык санын;

- кайра өзгөртүлүп аталган жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча аймактык органдардын жетекчилерин кызмат орундарына бекитүү тууралуу буйруктун долбоорун;

- бир айлык мөөнөттө “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтом долбоорун даярдасын.

 1. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамагенттиктин статс-катчысына жүктөлсүн.

 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О введении моратория на увеличение штатной численности государственных органов» от 25 июля 2016 года № 414, а также  в целях оптимизации деятельности Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госагентство), учитывая, что вакантные административные государственные должности не замещены более двенадцати месяцев,

 1. В территориальных органах по делам молодежи, физической культуры и спорта сократить следующие вакантные  административные государственные должности:

- специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Чуйской области – 1 ед.;

- специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Таласской области – 1 ед.;

- ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Талас – 1 ед.;

- главный специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Кызыл-Кия – 1 ед.;

-  ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта города Сулюкта – 1 ед.

 1. Переименовать:

- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта города Талас в сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта города Талас;

- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта города Кызыл-Кия в сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта города Кызыл-Кия;

- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта города Сулюкта в сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта города Сулюкта.

 1. Начальникам территориальных органов по делам молодежи, физической культуры и спорта, указанных в пунктах 1,2,:

- привести свои решение в соответствие с настоящим приказом;

-  принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа;

 1. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства в установленном порядке внести на утверждение:

-  штатную численность территориальных органов по делам молодежи, физической культуры и спорта;

- проект приказа об утверждении на должности руководителей переименованных территориальных органов по делам молодежи, физической культуры и спорта;

- в месячный срок подготовить проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473».

 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Госагентства.

 

                                                                                                       Л.К. Касымова жөнүндө

                                                                                      

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндү» Жобосуна, Л.К. Касымованын арызына ылайык, 

Касымова Луиза Кутмидиновна - Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери ээлеген кызмат ордунан 2017-жылдын 20-ноябрынан тартып өз каалосу менен бошотулсун.

Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Л.К. Касымованын 2017-жылдын 20-ноябрындагы арызы.

                                                                                                                 О Касымовой Л.К.

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Касымовой Л.К.,

 1. Касымову Луизу Кутмидиновну - освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 20 ноября 2017 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Нарынской областной специализированной детско- юношеской школы олимпийского резерва произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке     

 Основание: заявление Касымовой Л.К. от 20 ноября 2017 года.

                                                                                                       Т.К. Камчыбеков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, деле тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин коллегиясына сапаттуу даярдангандыгы учун, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана мунинипалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 32-беренесине. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менеи бекитилген “Кыргыз Республикасынын (Өкмөтүнө караштуу Жашгар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары-Мамагенттик) жөнүндө” Жобого ылайык, Мамагенттиктин коллегиясынын 2017-жылдын 27-октябрындагы .№ 7-1 чечиминин негизинде,

 1. Камчыбеков Токтосун Камчьгбекович - Ош облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын начальнигинен мурда берилгеп эскертүү түрүндөгү тартиптик жаза алып салынсын.
 2. Мамагентгиктин укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү Т.К. Камчыбековду бул буйрук менен тааныштырсын.

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 22-ноябрыадагы сунуштамасы.

                                                                                                            О Камчыбекове Т.К.

За качественную подготовку к коллегии Государственного агентства но делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 32 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", согласно Положению "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики" (далее - Г осагеытство), утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819. на основании решения коллегии Госагентства от 27 октября 2017 года Лд 7-1,

 1. Снять с Камчыбекова Токтоеуна Камчыбековича - начальника Управлейия по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области ранее наложенное дисциплинарное взыскание в виде замечания.
 2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Госагентства ознакомить Камчыбекова Т.К. с настоящим приказом.

Основание: Представление статс-секретаря Госагентства от 22 ноября 2017 года. 


                                                                                                          А.Т. Мамеева жөнүндө       
                 

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамалекеттик агенттиги жөнүндө жобого ылайык,    

 1. Мамеева Айгерим Тилековна берген арызына ылайык 2017 -жылдын 22-ноябрынан тартып ээлеген Мамагенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адис кызмат орунунан бошотулсун.
 2. Мамагенттиктин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырсын.

Негиз: А.Т. Мамееванын 2017-жылдын 22-ноябрьшдагы арызы.

                                                                                                              О Мамеевой А.Т.

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

1. Освободить от занимаемой должности специалиста отдела по связям с общественностью Госагентства-Мамееву Айгерим Тилековну согласно поданному заявлению, с 22 ноября 2017 года.                  

2. Бухгалтерии Госагентства произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики.

Основание: Заявление Мамеевой А.Т. от 22 ноября 2017 года.
 

                                                                                                  А.Дж. Таласбаев жөнүндө                                                                               

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобосунун, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14, 55-беренелеринин негизинде, ошондой эле Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, А.Дж. Таласбаевдин арызына ылайык буйрук кылам:

 1. Таласбаев Асылбек Джумабекович - 2017-жылдын 20-ноябрынан тартып Чүй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору А.Дж. Таласбаев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

                                                                                                           О Таласбаеве А.Дж.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (далее Госагентство)' утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьями 14, 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, а также на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, заявления Таласбаева А.Дж. приказываю:

 1. Назначить Таласбаева Асылбека Джумабековича - заместителем директора Чуйской областной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 20 ноября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Директору Чуйской областной Специализированной детско- юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Таласбаевым А.Дж. сроком на 2 года
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства.                                                                                                   

                                                                                                      З.А. Кокоева жөнүндө 


Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 69-беренесине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-декабырындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги женунде жобого ылайык,

Кокоева Замира Айыпековна - «Ынтымак» олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери 2017-жылдын 15-ноябрынан тартып Чүй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери кызмат ордуна которулсун.

Негиз: З.А. Кокоеванын 2017-жылдын 13 ноябрындагы арызы.

                                                                                                          О Кокоевой З.А.                                                                                                
В соответствии со статьей 69 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта» утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

Перевести Кокоеву Замиру Айыпековну главного бухгалтера специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ынтымак» на должность главного бухгалтера Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 15 ноября 2017 года.

Основание: заявление З.А. Кокоевой от 13 ноября 2017 года.

                                                                                                      А.З. Алымбекова жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 16-ноябрындагы № 35 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдык 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

Алымбекова Альбина Зайныкадыровна - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2017-жылдын 20-ноябрынан тартып Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар саясаты белумунун адиси кызмат ордунан бошотулуп Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар саясаты бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп дайындалсын.

Негиз: укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн 2017-жылдын 17-ноябрындагы сунуштамасы, „конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 16-ноябрындагы № 35 чечими. 

                                                                                                      О Алымбековой А.З.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 16 ноября 2017 года № 35, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения на государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,                                                                                                      

Назначить Алымбекову Альбину Зайныкадыровну - ведущим специалистом отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 20 ноября 2017 года с окладом согласно штатному расписанию, освободив от ранее занимаемой должности специалиста отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики. 

Основание: представление начальника отдела правовой экспертизы и управления персоналом от 17 ноября 2017 года, решение конкурсной комиссии от 16 ноября 2017 года№ 35.

 

                                                                                                   Л.К. Касымова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобосуна, Л.К. Касымованьш арьпына ылайык,       

 1. Касымова Луиза Кутмидиновна - Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери ээлеген кызмат ордунан 2017-жылдын 20-ноябрынан тартып өз каалосу менен бошотулсун.
 2. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз Л.К. Касымованьш 2017-жылдын 20-ноя5рындагы арызы.


                                                                                                       О Касымовой Л.К. 

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики. Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819. заявления Касымовой Л.К,,

 • Касымово Луизу Кугмидинову освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Нарынской областной специалилироваиной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 20 ноября 2017 года по собетаекному желанию.
 1. Бухгалтерии Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Касымовой Л.К. от 20 ноября 2017 года.   

                                                                                               С.А. Колесникова жөнүндө                                                                                     

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 82-беренесине ылайык,

 1. Колесникова Светлана Андреевна - 2017-жылдын 15-ноябрынан тартып Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтери кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотулсун.
 2. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору финансылык документтерди кабыл алуу- өткөрүү актысына ылайык С.А. Колесниковадан кабыл алсын.
 3. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектеби Эрежеге ылайык, толук эсеп-кысапты жүргүзсүн.
 4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзумө калтырам.

Негиз: С.А. Колесникованын 2017-жылдьш 26-октябрындагы арызы.


                                                                                                        О Колесниковой С.А

Согласно статье 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, 

 1. Колесникову Светлану Андреевну-освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 15 ноября 2017 года по собственному желанию.
 2. Директору Чуйской областной специализированной детско- юношеской школе олимпийского резерва принять актом-приема передач финансовые документы у Колесниковой С.А.
 3. Чуйской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва произвести окончательный расчет согласно Правил.
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: заявление Колесниковой С.А. от 26 октября 2017 года.

                                                                                                        А.Ч. Касмалиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна ылайык,

 1. Касмалиев Асанбек Чотоевич - 2017-жылдын 8-ноябрынан тартып Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин чарбачылык бөлүмү боюнча директорунун орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору А.Т. Абдымомунов, А.Ч. Касмалиев менен 2 жылдык меенетке Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: А.Т. Абдымомуновдун 2017-жылдын 30-октябрындагы сунушу жана А.Ч. Касмалиевдин 2017-жылдын 30-октябрындагы арызы.

                                                                                                                О Касмалуеве А.Ч.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Т рудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н,

 1. Касмалиева Асанбека Чотоевича - назначить заместителем директора по хозяйственной части Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 8 ноября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Директору Абдымомунову А.Т., Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Касмалиевым А.Ч. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора, курирующего данное направление.

Основание: представление Абдымомунова А.Т. от 30 октября 2017 года и заявления Касмалиева А.Ч. от 30 октября 2017 года.

                                                                                               С.А. Носков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтунө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобосуна, С.А. Носковдун арызына ылайык,

 1. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары - Носков Сергей Анатольевич ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 1-ноябрынан тартып бошотулсун.
 2. Чуй облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору А.А. Геворгян кызматтан которуу түрүндө С.А. Носковду 2017-жылдын 1-ноябрынан тартып баскетбол боюнча ага машыктыруучу кызмат ордуна кабыл алсын.

          Негиз: С.А. Носковдун 2017-жылдын 11-октябрындагы арызы.

                                                                                                       О Носкове С.А,

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской . Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам- молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, Заявления Носкова С.А.,

 1. Носкова Сергея Анатольевича - освободить от занимаемой должности заместителя директора Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 1 ноября 2017 года по собственному желанию.

 2. Геворгяну А.А., директору Чуйской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва принять на работу Носкова С.А. в порядке перевода на должность старшего тренера по баскетболу с 1 ноября 2017 года  

           Основание: заявление Носкова С.А. от 11 октября 2017 года.

                                                                                                  С.С. Токтоналиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечиминин негизинде, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына жана муниципиалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүүлүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

         Токтоналиев Самат Садыкович – штаттык ыраатамага ылайык эмгек акы менен 2017-жылдын 26-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун башчысы болуп дайындалды.

         Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 26-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 25-октябрындагы №34 чечими.

                                                                                                                        О Токтоналиеве С.С.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентсва по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики от 17 октября 2017 года №32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики , утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

         Токтоналиев Самат Садыкович назначен заведующим сектора государственно-частного партнерства и привлечения инвесиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 26 октября 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию.

         Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 26 октября 2017 года, решение конкурсной комиссии от 25 октября 2017 года № 34.

 

Хамил уулу Кайрат жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечиминин негизинде, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына жана муниципиалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүүлүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

1. Хамил уулу Кайрат - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 18-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнүктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун адиси болуп дайындалсын. 

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечими. 

О Хамил уулу Кайрат

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентсва по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики от 17 октября 2017 года №32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики , утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

1. Хамиль уулу Кайрат - назначить специалистом сектора государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 18 октября 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 октября 2017 года, решение конкурсной комисии от 17 октября 2017 года №32.

Э.А. Калыков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечиминин негизинде, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына жана муниципиалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүүлүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

1. Калыков Авазбек Эркинжанович - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 18-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Эл аралык жана тармактар аралык кызматташууну координациялоо бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын. 

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечими. 

О Калыкове А.Э.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентсва по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики от 17 октября 2017 года №32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики , утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

1.  Калыков Авазбек Эркинжанович - назначить главным специалистом отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 18 октября 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 октября 2017 года, решение конкурсной комисии от 17 октября 2017 года №32.

Б.Ж. Бектемишов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, У.О. Алиевдин сунушуна, Б.Ж. Бектемишовдун арызына ылайык, 

1. Бектемишов Болотбек Жабуевич - 2017-жылдын 16-октябрынан тартып Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору У.О. Алиев, Б.Ж. Бектемишов менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн. 

Негиз: У.О. Алиевдин 2017-жылдын 12-октябрындагы сунушу жана Б.Ж. Бектемишовдун 2017-жылдын 12-октябрындагы арызы.

Об Бектемишове Б.Ж.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, представления Алиева У.О., заявления Бектемишова Б.Ж.

1. Бектемишова Болотбека Жабуевича - назначить заместителем директора Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 16 октября 2017 года сроком на 2 года. 

2. У.О. Алиеву директору Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва  заключить Трудовой договор с Бектемишовым Б.Ж. сроком на 2 года.

Основание: представления Алиева У.О. от 12 октября 2017 года и заявление Бектемишова Б.Ж. от 12 октября 2017 года.

К.Т. Орозалиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, К.Т. Орозалиеванын арызына ылайык, 

1. Орозалиева Канышай Таштановна - 2017-жылдын 9-октябрынан тартып "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасынын башкы бухгалтери болуп дайындалсын.

2. "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасынын директору Мамытов Э.А., К.Т. Орозалиева менен Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: К.Т. Орозалиеванын 2017-жылдын 5-октябрындагы арызы.

Об Орозалиевой К.Т.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Орозалиевой К.Т.,

1. Орозалиеву Канышай Таштановну - назначить главным бухгалтером Государственного предприятия "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" с 9 октября 2017 года.

2. Директору Государственного предприятия "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" Мамытова Э.А., заключить Трудовой договор с Орозалиевой К.Т.

Основание: Заявление К.Т. Орозалиевой от 5 октября 2017 года.

Н.Ч. Торокулова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, Н.Ч. Торокулованын арызына ылайык, 

1. Торокулова Нуржамал Чыныбаевна - 2017-жылдын 3-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарынын катчысы болуп дайындалсын.

Негиз: Н.Ч. Торокулованын 2017-жылдын 5-октябрындагы арызы.

О Торокуловой Н.Ч.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Торокуловой Н.Ч.,

1. Торокулову Нуржамал Чыныбаевну - назначить секретарем заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 3 октября 2017 года.

Основание: Заявление Н.Ч. Торокуловой от 5 октября 2017 года.

Абыкул кызы Аида жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна, Абыкул кызы Аиданын арызына ылайык,

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарынын катчысы - Абыкул кызы Аида ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 3-октябрынан тартып бошотулсун.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Абыкул кызы Аиданын 2017-жылдын 3-октябрындагы арызы.

Об Абыкул кызы Аиде

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Абыкул кызы Аиды,

1. Абыкул кызы Аиду - освободить от занимаемой должности секретаря заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 3 октября 2017 года по собственному желанию.

2. Бухгалтерии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Абыкул кызы Аиды от 3 октября 2017 года.

Э.Ө. Мусаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна, Э.Ө. Мусаевдин арызына ылайык,

         1. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары - Мусаев Эльзар Өскөналиевич ээлеген кызмат ордунан өз каалос менен 2017-жылдын 3-октябрынан тартып бошотулсун.

Негиз: Э.Ө. Мусаевдин 2017-жылдын 8-сентябрындагы арызы.

 

О Мусаеве Э.Ө

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Мусаева Э.Ө.,

       1. Мусаева Эльзара Өскөналиевича освободить от занимаемой должности заместителя директора Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 3 октября 2017 года по собственному желанию.

Основание: заявление Мусаеа Э.Ө. от 8 сентября 2017 года.

 

Т.Б. Абдырахманов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 25-сентябрындагы №29 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана мунициалдык кызмат жөнүндө", Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Абдырахманов Талгат Бактыбекович - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2017-жылдын 28-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар саясаты бөлүмүнүн жетектөөчү адиси кызмат ордунан бошотулуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз-ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын.

Негиз: статс-катчынын 2017-жылдын 28-сентябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 25-сентябрындагы №29 чечими.

Об Абдырахманове Т.Б,

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 25 сентября 2017 года №29, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса ислужебного продвижения государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706.

 1. Назначить Абдырахманова Талгата Бактыбековича - главным специалистом отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 28 сентября 2017 года с окладом согласно штатному расписанию, освободив от ранее занимаемой должности ведущего специалиста отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

Основание: представление статс-секретаря от 28 сентября 2017 года, решение конкурсной комиссии от 25 сентября 2017 года №29. 

А.Т. Сейталиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык,

1.Сейталиев Адилет Туголбекович -  Шераалы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын чарбалык иштери боюнча директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 21-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору А.Т. Сейталиев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: А.Т. Сейталиевдин 2017-жылдын 21-сентябрындагы арызы, Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун 2017-жылдын 21-сентябрындагы №726 сунушу.

О Сейталиеве А.Т.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55  Трудового кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Сейталиева Адилета Туголбековича - назначить заместителем директора по хозяйственной части Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 21 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Сейталиевым А.Т. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Сейталиева А.Т. от 21 сентября 2017 года, представление директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова от 21 сентября 2017 года №726.

Ж.Б. Куватбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык,

1.Куватбекова Жылдыз Болотбековна -  Шераалы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын окутуу иштери боюнча директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 21-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору Ж.Б. Куватбекова менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Ж.Б. Куватбекованын  2017-жылдын 21-сентябрындагы арызы, Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун 2017-жылдын 21-сентябрындагы №725 сунушу.

О Куватбековой Ж.Б.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55  Трудового кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Куватбекову Жылдыз Болотбековну  - назначить заместителем директора по учебной работе Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 21 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Куватбековой Ж.Б. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Куватбековой Ж.Б. от 21 сентября 2017 года, представление директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова от 21 сентября 2017 года №725.

К.К. Шабданбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-мартындагы №168 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин айрым маселелери жөнүндө", токтомуна Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык, 

1. Шабданбаев Канат Кенешбекович - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик мекемесинин директору болуп 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктигинин укуктук, экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү К.К. Шабданбаев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: К.К. Шабданбаевдин 2017-жылдын 25-сентябрындагы арызы.

О Шабданбаеве К.К.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановления Правительства Кыргызской Республики "О некоторых вопросах Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительства Кыргызской Республики" от 16 марта 2017 года №168, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Шабданбаева Каната Кенешбековича - назначить директором Государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 26 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики заключить Трудовой договор с Шабданбаевым К.К. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Шабданбаева К.К. от 25 сентября 2017 года.

М.А. Рысбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С.Ж. Исаковдун 2017-жылдын 12-сентябрындагы №615 токтомунун негизинде:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик ишканасы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлсүн.

О Рыспаеве М.А.

Согласно распоряжению Премьер-министра Кыргызской Республики от 12 сентября 2017 года №615.

Государственному предприятию "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

В.Н. Березин жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 13-сентябрындагы сунушуна, В.Н. Березиндин 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызына ылайык,

1. Березин Василий Николаевичти-2017-жылдын 20-сентябрынан тартып "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбалык бөлүмү боюнча орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдүр мектебинин директору С.К. Мамытов В.Н. Березин менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору С.К. Мамытовдун сунушу жана В.Н. Березиндин 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызы.

О Березине В.Н.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 14 Трудового кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства  от 6 января 2017 года №5-Н, представления Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года, заявления Березина В.Н. от 4 сентября 2017 года.

1. Березина Василия Николаевича - назначить заместителем директора по хозяйственной части специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" с 20 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук"Мамытову С.К. заключить Трудовой договор с Березеным В.Н. сроком на 2 года. 

Основание: представление директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года и заявления Березина В.Н. от 4 сентября 2017 года.

Э.М. Ибраимов жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө жобого ылайык,

 1. Ибраимов Эржигит Мырзабаевич - башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу 2017-жылдын 18-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун башчысы ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы бухгалтери акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Э.М. Ибраимовдун 2017-жылдын 15-сентябрындагы арызы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси-министри Н.С. Момуналиевдин 2017- жылдын 11 -сентябрындагы № 119 буйругу.

Об Ибраимове Э.М,

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности заведующего сектором государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Ибраимова Эржигита Мырзабаевича в связи с переходом на другую работу, с 18 сентября 2017 года.
 2. Главному бухгалтеру Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ибраимова Э.М. от 15 сентября 2017 года, распоряжение Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики Момуналиева Н.С. от 11 сентября 2017 года № 119.

Ф.Ф. Мухамадшина жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобосуна, Ф.Ф. Мухамадшинанын арызына ылайык,

 1. Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайынын башкы бухгалтеры - Мухамадшина Файруза Фаритовна ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 15-сентябрынан тартып бошотулсун.
 2. Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Ф.Ф. Мухамадшинанын 2017-жылдын 13-сентябрындагы арызы.

О Мухамадшиной Ф.Ф

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Мухамадшиной Ф.Ф.

 1. Мухамадшину Файруза Фаритовну - освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 15 сентября 2017 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ф.Ф. Мухамадшиной от 13 сентября 2017 года.

З.Д. Ырсалиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, С.К. Мамытовдун сунушуна, З.Д. Ырсалиеванын арызына ылайык,

 1. Ырсалиева Забида Дуйшембиевна - 2017-жылдын 18-сентябрынан тартып “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин спорт боюнча директорунун орун басары болуп 2 жылдык меенетке дайындалсын.
 2. “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору Ырсалиева З.Д. менен 2 жылдык меенетке Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: С.К. Мамытовдун 2017-жылдын 13-сентябрындагы сунушу жана З.Д. Ырсалиеванын 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызы.

 Об Ырсалиевой З.Д.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, представления Мамытова С.К., заявления Ырсалиевой З.Д.

 1. Ырсалиеву Забиду Дуйшембиевну - назначить заместителем директора по спортивной работе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва “Кулук” с 18 сентября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва “Кулук” заключить Трудовой договор с Ырсалиевой З.Д. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление .

Основание: представление Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года и заявления Ырсалиевой З.Д. от 4 сентября 2017 года.

                                                                                                                          Э.К. Калиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, Э.К. Калиеванын арызына ылайык,

 1. Калиева Элнура Кылычовна - Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 2- октябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Ысык-Кел облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору А.Т. Абдымомунов Э.К. Калиева менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору А.Т. Абдымомуновдун 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 390 сунушу, Э.К. Калиеванын 2017-жылдын 28-сентябрындагы арызы. 

                                                                                                                               О Калиевой Э.К

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, заявления Калиевой Э.К.,

 1. Калиеву Элнуру Кылычовну - назначить заместителем директора Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва со 2 октября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Абдымомунову А.Т., директору Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Калиевой Э.К. сроком на 2 года.
 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление .

Основание: Представление директора Иссык-Кульской  областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Абдымомунова А.Т. от. 27 сентября 2017 года № 390, заявление Калиевой Э.К. от 28 сентября 2017 года

                                                                                                                            У.Б. Качаганова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна ылайык,

 1. Качаганова Умут Борукчуевна - Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын башкы бухгалтери болуп 2017-жылдын 29-сентябрынан тартып үч айлык сыноо мөөнөту менен дайындалсын.
 2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору У.Б. Качаганова менен Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Y.Б. Качаганованын 2017-жылдын 29-сентябрьшдагы арызы.

                                                                                                                                   О Качагановой У.Б. 

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 согласно статье 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, 

 1. Качаганову Умут Борукчуевну - назначить главным бухгалтером Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 29 сентября 2017 года с испытательным сроком в три месяца.
 2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Качагановой У.Б.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора, курирующего данное направление.

Основание: заявление Качагановой У.Б. от 29 сентября 2017 года.